Icon of GNOME Theme Tweak

GNOME Theme Tweak 40.1  No Restart

by GNOME Integration Team

Extension for customizing GNOME theme.