Icon of clicknlearn

clicknlearn 2.5b2 Requires Restart

by thanhbv

shift+right-click on a word to get definition in many dictionary sources. Words& contexts then will be managed for learning vocabulary.
shift+chuột phải lên từ để tra nghĩa tại nhiều nguồn từ điển. Từ& ngữ cảnh được quản lý để giúp bạn học ngoại ngữ