Rated 4 out of 5 stars

Good màu sắc vừa phải nhã, ok