Εικονίδιο του Restartless Restart

Restartless Restart 9.1-signed.1-signed

από Erik Vold

This 15KB restartless add-on will add a "File" -> "Restart" menu item and a ctrl/cmd + alt + r hotkey to restart Firefox or Seamonkey.

Αυτό το πρόσθετο έχει επισημανθεί ως πειραματικό από τους προγραμματιστές του