Για να δοκιμάσετε τα χιλιάδες διαθέσιμα πρόσθετα που είναι διαθέσιμα εδώ, κάντε λήψη του Mozilla Firefox, ενός γρήγορου, ελεύθερου τρόπου για πλοήγηση στο διαδίκτυο!

Κλείσιμο

Καλώς ορίσατε στα πρόσθετα Firefox.

Διαλέξτε μεταξύ χιλιάδων επιπλέον χαρακτηριστικών και στυλ για να κάνετε τον Firefox δικό σας.

Κλείσιμο

Στο δρόμο;

Ελέγξτε τη σελίδα μας Mobile Πρόσθετα.

Κλείσιμο

Ιστορικό εκδόσεων FlashGot

217 εκδόσεις

Να προσέχετε με τις παλιότερες εκδόσεις!

Αυτές οι εκδόσεις εμφανίζονται για αναφορικούς και δοκιμαστικούς σκοπούς. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση ενός πρόσθετου.

Έκδοση 1.5.6.14 387.2 KiB Λειτουργεί με το Firefox 14.0 - 56.*

v 1.5.6.14rc1
=====================================================
x Removed any "for each()" usage for Nightly
compatibility (thanks Romani for reporting)

Έκδοση 1.5.6.13 385.2 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 56.*

v 1.5.6.13
=====================================================
+ e10s-compatible API
+ Video DownloadHelper integration
x Restored Nightly compatibility broken by bug 1253016

Έκδοση 1.5.6.12.1-signed 384.4 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 46.0

v 1.5.6.12
=====================================================
+ "[Middle Button Drag Down] gesture starts FlashGot
downloads" checkbox in FlashGot Options
x Gesture is not processed at all if disabled
x Fixed Link Chooser not properly honoring its
"Choose all items by default" checkbox (thanks
BaptX for reporting)

Έκδοση 1.5.6.11.1-signed 384.2 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 40.0

v 1.5.6.11
=====================================================
x Fixed built-in download manager not working on
SeaMonkey 33 and above (thanks therube for report)
x Fixed incompatibility with recent Gecko versions,
sending raw POST data with preamble headers (thanks
MoSal for report and flashgot.user for patch)
+ New custom download manager argument placeholder
"RAWPOST", sends the raw POST upload data including
its headers (thanks flashgot.user for patch)
+ New custom download manager argument placeholder
"HEADERS" sends just the POST data headers (thanks
flashgot.user for patch)

Έκδοση 1.5.6.10.1-signed 383.9 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 39.0

v 1.5.6.10
=====================================================
+ Folx 4 and 3 support as "Folx" (legacy support as
"Folx 2")
+ [Linux] Support for 5 additional terminal emulators
(konsole, lxterminal, urxvt, rxvt, xfce4-terminal,
thanks Mathias Bauer for patch)

Έκδοση 1.5.6.9.1-signed 383.7 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 38.0

v 1.5.6.9
=====================================================
x Fixed JDownloader2 detection issue (thanks user
for patch)
x Updated Youtube support (thanks user for patch)

Έκδοση 1.5.6.8.1-signed 383.7 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 37.0

v 1.5.6.8
=====================================================
+ Support for full encryption on https://flashgot.net
x Gracefully handle malformed referrer URIs
+ [Unix] Turned the "Press any key to exit..." prompt
(which was a lie) into "Press [ENTER] to quit..."
The flashgot.term.autoClose about:config preference
can be set to either to -1 (default) to prompt, 0
to close the terminal immediately, or an integer
number of seconds to wait before closing
x [Media] Restored pre-1.5.6.6 title extrapolation
from top window, rather than local window. Local
window title can be reactivated by setting the
flashgot.media.use_iframe_title pref. to true

Έκδοση 1.5.6.7.1-signed 385.1 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 36.0

v 1.5.6.7
=====================================================
+ Terminal windows attached to Linux/OS X download
managers are now paused on completion with
"Press any key to exit...", unless you set the
"flashgot.term.autoClose" about:config preference
to a non-negative integer value, meaning the number
of seconds to wait before automatically closing.
x Fixed regression causing download managers which
require a terminal to fail (thanks hobbitland for
reporting)

Έκδοση 1.5.6.6.1-signed 385.0 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 35.0

v 1.5.6.6
=====================================================
x [Media] Several media capturing improvements
(thanks user for patches)
x [Build Gallery] Fixed functions evaluation broken
on recent Firefox versions (thanks user for patch)
x [Chooser] Fixed recent directory autocompletion
by mouse not working in Firefox 32 and above
x [Unix] Customizable terminal/launcher: if a
"flashgot-term" script is found in $PATH it gets
passed a "FlashGot (number of links)" string as its
first argument (to be used as the terminal title),
followed by the actual executable with arguments

Έκδοση 1.5.6.5.1-signed 380.7 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 35.0

v 1.5.6.5
=====================================================
x [Mac] Fixed external download manager detection
broken on Mac OS X in Firefox 32 and above

Έκδοση 1.5.6.4.1-signed 380.6 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 35.0

v 1.5.6.4
=====================================================
x [Media] Prevent cache-related locks when using the
built-in Firefox download manager with media files.

Έκδοση 1.5.6.3.1-signed 380.6 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 35.0

v 1.5.6.3
=====================================================
x Better ZiZagDownloader support (thanks ZONINOZ for
patch)

Έκδοση 1.5.6.2.1-signed 380.4 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 34.0

v 1.5.6.2
=====================================================
x [Media] Improved Youtube and embedly.com support
(thanks "user" for patch)

Έκδοση 1.5.6.1.1-signed 378.6 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 34.0

v 1.5.6.1
=====================================================
x [Media] Fixed regression in IFrames media detection
(thanks "user" for patch)
+ [Media] Fixed typo in Youtube module

Έκδοση 1.5.6.1-signed 378.3 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 33.0

v 1.5.6
=====================================================
+ [Media] Improved Youtube HD movies detection
(thanks "user" for patch)

Έκδοση 1.5.5.99.1-signed 377.2 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 33.0

v 1.5.5.99
=====================================================
+ Xtreme Download Manager support

Έκδοση 1.5.5.98.1-signed 374.9 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 33.0

v 1.5.5.98
=====================================================
+ Folx 3 support
x Fixed sandboxed Youtube signature decoding breaking
Flashblock
+ MultiGet download manager support
x Fixed pyLoad being automatically selected even if
not present
+ Updated imagebam.com direct download support

Έκδοση 1.5.5.97.1-signed 375.4 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 31.0

v 1.5.5.97
=====================================================
x Fixed generic redirection resolution breaking
web.archive.org downloads (thanks msjs for report)
x Fixed generic redirection resolution exceptions not
working as intended (thanks barbaz for debugging)
x Updated uGet's display name to its currently
preferred capitalization
x [Built-in DM] Fixed file name sanitization bug (
thanks George Karas for reporting)

Έκδοση 1.5.5.96.1-signed 375.3 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 30.0

v 1.5.5.96
=====================================================
+ [YouTube] New hd1440 DASH format detection (thanks
user and al_9x)
+ pyLoad support (thanks pgoeri for patch)
x Support for forced file names with uGet (thanks
Michael Tunnell for RFE)
x uGet support on Windows put on par with Linux

Έκδοση 1.5.5.95.1-signed 373.4 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 28.0

v 1.5.5.95
=====================================================
+ [Media] Detection of Youtube's demuxed streams
(DASH, thanks user for patch)
x Fixed command line escaping issue on Windows,
thanks vipiish for patch

Έκδοση 1.5.5.94.1-signed 372.5 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 28.0

v 1.5.5.94
=====================================================
+ [Media] Fixed regression breaking Youtube detection
on Firefox < 24
+ [Media] Support for some Youtube formats which had
been hidden in the "official" API (thanks "user")

v 1.5.5.93
=====================================================
+ [Media] Realmedia support
x [Media] Fixed Youtube's new AJAX navigation causing
FlashGot Media menu to accumulate entries
x [Media] Fixed icon installation regression
+ [Media] Australis-compatible icon installation
x Fixed folder selection intermittent failures on
non-Windows platforms (thanks Keba for reporting)

Έκδοση 1.5.5.92.1-signed 371.0 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 27.0

v 1.5.5.92
=====================================================
x Fixed regression: DTA not recognized anymore

Έκδοση 1.5.5.91.1-signed 371.0 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 27.0

v 1.5.5.91
=====================================================
x Fixed error in JSDownloadExtras.jsm (POST support
for new Nightly JS Downloads API)

v 1.5.5.9
=====================================================
x Fixed "FlashGot Media" command being shown even if
no media download was available
x Various minor bug fixes (thanks "user")
+ Asynchronous Youtube signature decoder sniffing
(thanks "user" for patch)
+ flashgot.media.autoCloseDocument about:config
preference controls whether the embedding page
should be closed as soon as a media download starts
(RFE by Ama97)
x [Locale] Updated fr (thanks Jack Black)
x Various bug fixes (thanks "user")
x Restored built-in download manager functionality in
Nightly, broken by the new JS Downloads API
x Cleaner DTA auto-detection
x Updated pl locale (thanks Teo)

Έκδοση 1.5.5.8.1-signed 363.2 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 27.0

v 1.5.5.8
=====================================================
x Fixed regression in versioning management

v 1.5.5.7
=====================================================
+ Youtube signature decoding algorithm (SDA) sniffing
(thanks "user" for patches)
+ Youtube SDA sniffing automatically triggered if
stream checks fail
+ flashgot.media.YouTube.decode_signature_func.auto
preference to control whether SDA sniffing should
be automatic or manual (UI-driven)
x More resilient internal preference setting API

Έκδοση 1.5.5.6.1-signed 344.2 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 26.0

v 1.5.5.6
=====================================================
x Restored Youtube functionality (thanks "user" for
patches)
x Fixed bug in the domain sorting routine (thanks
Ilya for reporting and "user" for patch)

Έκδοση 1.5.5.5.1-signed 342.4 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 26.0

v 1.5.5.5
=====================================================
x Fixed error logging bug (thanks therube for report)
x Fixed regression in name guessing based on document
title (thanks GµårÐïåñ for report)
x Added logging for original error messages on failed
file writes
x Fixed cookie handling for TLD-less URLs (thanks
jumpy21230 for reporting)

Έκδοση 1.5.5.4.1-signed 342.4 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 24.0

v 1.5.5.4
=====================================================
x [Media] Fixed Youtube multiple formats sniffing
sometimes causing detected streams to be prefetched
x [Media] Restored compatibility with Gecko < 2.0
x [Built-in DM] User-facing error message if the
directory selected for download doesn't exist and
cannot be created
x [Built-in DM] User-facing error message if the
downloaded file cannot be written on disk

Έκδοση 1.5.5.3.1-signed 342.3 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 24.0

v 1.5.5.3
=====================================================
x [Media] Improved file name guessing (thanks nagan
for reporting)
x [Locale] Updated French (thanks Jack Black)

Έκδοση 1.5.5.2.1-signed 341.9 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 23.0

v 1.5.5.2
=====================================================
x [Media] Detection of fragmented Youtube movies
inside Flash applets (thanks nagan for reporting)
x [Media] Further improvement in Dailymotion support
(thanks therube for reporting)
x [Media] Better support for fragmented Dailymotion
videos (thanks to chichi et al for reporting)

Έκδοση 1.5.5.1.1-signed 341.6 KiB Λειτουργεί με το Firefox 2.0 - 23.0

v 1.5.5.1
=====================================================
x [Media] Fixed Youtube content detection broken on
Gecko < 2.0 (thanks Joe Greenman for reporting)
x [Media] Fixed FLV and MP4 movies not being detected
if the Content-length HTTP header is missing
x [Media] Made Youtube metadata retrieval subrequests
honor private browsing settings
x Made redirection automation background requests
honor private browsing settings