Symbol von nynorskvg

nynorskvg 0.1.1-signed.1-signed  Kein Neustart

von Velmont

Byter ut vg med nynorskvg. Vil leggja til fleire sider i framtida.

Switches www.vg.no with nynorskvg.no.

Dieses Add-on wurde vorläufig von Mozilla freigegeben. Erfahren Sie mehr