Symbol von Norsk bokmål og nynorsk ordliste

Norsk bokmål og nynorsk ordliste 2.2.0  Kein Neustart

von Håvar Henriksen

Norsk bokmål og nynorsk ordliste for Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird og SeaMonkey.