நன்றாக உள்ளது Bewertet mit 5 von 5 Sternen

சொற்கள் சரியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது

Diese Bewertung wurde für eine vorherige Version des Add-ons (52.0) abgegeben. 

மிகவும் அழகான பயன்பாடு Bewertet mit 5 von 5 Sternen

இப்போது நான் என் சொந்த தமிழ் மொழியில் அனைத்து பயர்பாக்ஸ் மெனுக்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் பார்க்க முடியும். இது போன்ற அனைத்து நல்ல படைப்புகளை பயர்பாக்ஸ் நன்றி. :-)

Diese Bewertung wurde für eine vorherige Version des Add-ons (49.0) abgegeben.