Symbol von Show Keyword

Show Keyword 1.0.4

von Eitan Adler

Fixes the bookmark UI to show the keyword field