Symbol von Norsk nynorsk ordliste

Norsk nynorsk ordliste 2.1.0

von Håvar Henriksen

Norsk nynorsk ordliste for Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird og SeaMonkey.