Poczta o2 1.0.3

Licensaftale for slutbrugere

Poczta o2 kræver, at du accepterer følgende licensaftale for slutbrugere, inden installeringen kan fortsætte:

UMOWA LICENCYJNA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza umowa (dalej „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy o2 sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie (dalej „o2”) a osobą korzystającą z oprogramowania o2 (dalej „Użytkownik”) z chwilą
  instalacji oprogramowania (dalej „Wtyczka”).
 2. Użytkownik instalując Wtyczkę wyraża zgodę na postanowienia Umowy. o2 udostępnia
  użytkownikowi warunki Umowy przed instalacją Wtyczki.
 3. o2 udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji (bez prawa do udzielania
  dalszych licencji) na korzystanie z Wtyczki, w celach osobistych oraz w celach komercyjnych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabroniona jest jakakolwiek modyfikacja,
  dostosowanie, tłumaczenie, dekompiacja Wtyczki.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować w jakiekolwiek informacje dotyczące praw
  autorskich o2 oraz znaków towarowych o2.
§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z WTYCZKI
 1. Do prawidłowego działania Wtyczki konieczny jest dostęp do sieci Internet.
 2. Wtyczka jest kompatybilna wyłącznie z przeglądarką internetową Mozilla Firefox.
 3. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego korzystania z Wtyczki jest posiadanie przez
  Użytkownika zarejestrowanego konta w usłudze poczty elektronicznej w domenach o2.pl, tlen.pl,go2.pl i prokonto.pl (dalej „Usługa”).
 4. Wtyczka służy do pobierania informacji dotyczących nowych wiadomości na skrzynce
  mailowej zalogowanego Użytkownika Usługi oraz wyświetlania powiadomień dotyczących Usługi.
§3 PRAWA CHRONIONE
 1. o2 zastrzega, iż wszystkie znaki towarowe, nazwy, logo stanowią wyłączną własność o2, a
  Użytkownik nie jest uprawniony do ich używania.
 2. o2 na zasadzie wyłączności przysługują, wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące
  Wtyczki, w szczególności dotyczące: kodu źródłowego, znaków graficznych, dźwięków oraz
  tekstów.
§4 PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE WTYCZKI
 1. o2 oświadcza, iż dokłada starań, by Wtyczka była dostępna nieprzerwanie oraz by świadczone za
  jej pośrednictwem usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze
  nieodpłatny charakter Wtyczki, o2 nie wyklucza czasowego zawieszenia jej działania, w
  szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów
  obsługujących Usługę lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Wtyczki.
 2. W celu poprawienia jakości działania Wtyczki, o2 zastrzega sobie prawo do zmiany jej
  funkcjonalności bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.
 3. o2 nie gwarantuje prawidłowego działania Wtyczki w przypadku aktualizacji przeglądarki
  Mozilla Firefox.
 4. Niezależnie od innych postanowień Umowy, o2 nie odpowiada również, w najszerszym
  dopuszczalnym przez prawo zakresie:

  a) za niewłaściwy sposób korzystania z Wtyczki przez Użytkowników i szkody wynikłe z tego
  tytułu,

  b) z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Wtyczki, w
  tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

  c) za zdarzenia wynikłe na skutek udostępniania danych Użytkownika osobie trzeciej lub też na
  skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli
  Użytkownika, z przyczyn niezależnych od o2.
 5. o2 udziela Użytkownikom pomocy technicznej, w przypadku wysłania zapytań przez
  formularz znajdujący się na stronie: https://poczta-kontakt.grupao2.pl/.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Wtyczki należy zgłaszać przez formularz znajdujący się na
  stronie: https://poczta-kontakt.grupao2.pl/ lub pisemnie na adres: o2 sp. z o.o., Warszawa (kod
  02-231), ul. Jutrzenki 177.
 2. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez odinstalowanie Wtyczki.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy polskiego
  prawa.
 4. Spory między stronami Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo właściwy sąd
  powszechny.

Ingen kompatible versioner

Tilbage til Poczta o2…