Icona di Zeal.ChinaStock

Zeal.ChinaStock 1.4.0.2.1-signed.1-signed Riavvio richiesto

di ZEALi

在状态栏显示您指定的股票基金当前最新价格信息,通过右键菜单可以设定股票基金代码并查看详细的股票信息。