Icône pour ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker)

ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) 0.8.1-typefix  Pas de redémarrage

par Muguntharaj, lavanyas

Tamil Spell checker by Thamizha.com Team.
Its creators include Ve. Elanjelian, S. Muguntharaj, Radhakrishnan, Vijay, A. Suji, Malathi Selvaraj, Sri Ramadoss, Yagna Kalyanaraman, Lavanya Sundararajan, Pranava Swaroop and Siddarth Vengatesan.