Icon of Kazakh Cyrillic-Latin Converter

Kazakh Cyrillic-Latin Converter 2.0.1  Pas de redémarrage

par Ерлан Сергазиев (yerlaser)

Қазақ тілінің латын алфавитіне конверторі.
Конвертор казахского языка на латинский алфавит.
Kazakh language Latin alphabet converter.