cool Noté 5 sur 5 étoiles

.cool, everything is alright with hot keys.

.but i've found something like small bug when using mouse to choose the type of typing or turn it off
- đang ở OFF, click chuột phải mở menu, chọn TELEX thì thấy xuất hiện VIQR.
- đang ở TELEX, mở menu chọn OFF thì lại thấy ra kiểu VNI
-> bị thay đổi theo vòng nhất định chứ không đúng như select của chuột

Cette critique concerne une version précédente du module (0.4).