Icon of Karma Blocker

Karma Blocker 0.5

par Anthony Lieuallen

Block resources based on their karma.