Rated 5 out of 5 stars

Sogeki no shima de.

Umareta ore wa.

Hya kupatsu hyaku chyu.

Ru, ru, ra, ra, ru.

Nezumi no medama mo.

¡¡Lock on!!

Omae no haoto mo.

¡¡Lock on!!

Sogeki no shima kara kita otoko.

Ru, ru, ru, ru, ru, ra, ra.

¡¡Sore nigero!!

Sogege soge soge.

Sogekingu.