Icono de Karma Blocker

Karma Blocker 0.6.1 Necesita reiniciarse

por Anthony Lieuallen

Block resources based on their karma.