Icono de Karma Blocker

Karma Blocker 0.5.1-signed

por Anthony Lieuallen

Block resources based on their karma.