Icono de Bottom Tabs

Bottom Tabs 0.1.2 Necesita reiniciarse

por tumpio

Move tabs to the bottom of the browser window.