Icon of Metal Lion Australis Theme

Metal Lion Australis Theme 2.0.1.6.1.1-signed

by Frank Lion

Metal Lion meets Firefox Australis.