Symbol von XHTML Ruby Support

XHTML Ruby Support 3.0.2009060901

von Piro (piro_or)

Adds XHTML Ruby support.