Lingapp 0.8.1-signed.1-signed

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Lingapp erfordert, dass Sie die folgende Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren, bevor Sie mit der Installation fortfahren können:

Pojęcia podstawowe

Niniejszy regulamin świadczenia przez usług drogą elektroniczną przez Lang-app spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Combrowa 5, 31-409 Kraków, NIP: 9452155160, Regon: 121445754 reprezentowaną przez Michała Dyrdę w ramach serwisu lingapp.com został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa:
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204),
ustawy z dnia 2. marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271),
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29. kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
Regulamin określa zasady korzystania z serwisu lingapp.com, warunki zawierania i świadczenia usług, a także prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Lang-app sp. z o. o. z użytkownikami i klientami systemu.
Przed zarejestrowaniem się do systemu każdy użytkownik i klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
Nazwa oraz logo lingapp.com stanowią dobro prawnie chronione i jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez zgody Lang-app sp. z o. o. jest zabronione.
Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej:
Lang-app lub usługodawca – właściciel i wydawca serwisu lingapp.com, Lang-app spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Combrowa 5 31-409 Kraków, NIP: 9452155160, Regon: 121445754 reprezentowaną przez Michała Dyrdę.
serwis – aplikacja internetowa lingapp.com, składająca się z zespołu współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania zapewniającego przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci teleinformatyczne, stworzony przez Lang-app w celu umożliwienia nauki języków obcych.
usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Lang-app polegająca na nieodpłatnym lub odpłatnym umożliwieniu nauki języków obcych za pośrednictwem serwisu.
użytkownik – osoba fizyczna korzystająca na podstawie umowy zawartej poprzez zaakceptowanie regulaminu i rejestrację w systemie z usług świadczonych przez Lang-app w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie.
regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Lang-app usług drogą elektroniczną.
Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi oraz warunki techniczne korzystania z usługi

Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca informuje, iż korzystanie z usługi, podobnie jak z każdej innej witryny internetowej może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu.
W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu usługodawca zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.
W celu poprawnego korzystania z usługi klient oraz użytkownik powinni spełniać następujące wymagania sprzętowe:
połączenie z siecią Internet,
posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującej język oprogramowania JavaScript,
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
Prawa i obowiązki usługodawcy

Lang-app jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez użytkownika do systemu poprzez rejestrację bezpośrednio na stronie www.lingapp.com lub poprzez logowanie poprzez serwis społecznościowy Facebook, po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie tych danych osobowych przez usługodawcę.
Lang-app powierzyło do przetwarzania dane osobowe użytkowników oraz klientów w celach związanych ze świadczeniem usługi hostingowej HOST1, ul. Bergstr. 18, 58730 Froendenberg, Germany, Europejski ID-Ust.-Nr.: DE 212789176
Świadcząc usługę Lang-app zapewnia:
korzystanie z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń systemu,
jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści (w przedmiocie wyrażenia zgody użytkownika lub klienta),
możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdym czasie, o ile usługa ta została rozliczona.
Lang-app jest uprawnione do natychmiastowego rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez klienta lub użytkownika postanowień regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Lang-app jest uprawnione do odmowy ponownego założenia konta klientowi lub użytkownikowi w przypadku wcześniejszego usunięcia konta w wyniku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu naruszenia przez użytkownika lub klienta regulaminu.
W przypadku udostępnienia osobie trzeciej przez klienta lub użytkownika danych uwierzytelniających dostęp do systemu (login i hasło), wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje mogące z tego powodu powstać ponosi klient lub użytkownik.
Lang-app nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu systemu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkownika lub osoby trzeciej, nawet jeżeli rezultatem działania takiej siły wyższej lub ingerencji jest utrata danych przetwarzanych w systemie.
Lang-app zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na konserwację systemu, jego rozbudowę, usuwanie awarii lub inne przyczyny od niego niezależne.
Lang-app nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem i odczytem danych pobieranych przez użytkowników.
Lang-app nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zalogowania się w systemie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania na komputerze klienta lub użytkownika.
Lang-app nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych udostępnianych w systemie przez użytkowników oraz za skuteczność procesów rekrutacyjnych odbywających się za pośrednictwem systemu.
Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik ma prawo żądania od Lang-app informacji na temat jego danych osobowych, jakie są przetwarzane przez usługodawcę jako administratora danych osobowych.
Użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych, może je w każdym czasie zmienić lub usunąć.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udostępnianych przez niego w systemie danych.
Użytkownik nie może kierować w stosunku do usługodawcy żadnych roszczeń związanych ze skutecznością procesów edukacyjnych prowadzonych w serwisie.
Użytkownik nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do systemu przed dostępem osób nieuprawnionych.
Rejestracja i korzystanie z systemu

Utworzenie i korzystanie z konta w systemie jest dobrowolne i możliwe po zaakceptowaniu regulaminu oraz dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie.
Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
Klient może posiadać więcej niż jedno konto o różnych zakresach uprawnień i różnym dostępie do funkcjonalności systemu, jednak wszystkie one będą przypisane do konkretnego klienta i wspólnie rozliczane na podstawie miesięcznego abonamentu oraz wykorzystanych kontrolek.
Konto zostanie utworzone w systemie po dokonaniu prawidłowej rejestracji.
Dostęp do konta umożliwiają dane uwierzytelniające: login i hasło, które klient lub użytkownik nadają sobie sami lub które może zostać nadane przez usługodawcę.
Dokonując rejestracji użytkownik lub klient oświadcza, iż:
podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe,
jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług,
podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i nie stanowią naruszenia przepisów prawa,
zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
Dokonując rejestracji w systemie użytkownik lub klient wyraża zgodę:
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług,
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z realizacją usługi,
na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji generowanych przez system i informacji od usługodawcy w związku ze świadczeniem usługi.
Dokonując rejestracji w systemie użytkownik lub klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji handlowych i marketingowych.
Zgody wyrażone przez użytkownika lub klienta mogą być w każdym czasie odwołane.
Zabronione jest korzystanie przez klienta lub użytkownika z systemu w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wszelkie informacje dotyczące drugiej strony uzyskane w związku z realizacją umowy o świadczenie usług są poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu związanym z prawidłową realizacją tej umowy.
Wykorzystywanie lub ujawnianie informacji innych niż powyżej wskazane będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)
Prawa autorskie

Wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do utworów (w szczególności do tekstów, artykułów, porad, grafiki, fotografii etc.) udostępnianych w serwisie lingapp.com są zastrzeżone na rzecz Lang-app lub na rzecz twórców tych utworów, którzy na mocy odpowiednich umów udostępniają te utwory.
Użytkownicy i klienci mogą korzystać z utworów umieszczanych w serwisie lingapp.com jedynie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
Jakiekolwiek inne niż określone w pkt 2 powyżej korzystanie z utworów udostępnianych w serwisie lingapp.com bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody langapp.com lub twórców tych utworów jest zabronione i zagrożone odpowiedzialnością na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. W szczególności utwory te nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie w całości lub części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody usługodawcy lub twórców tych utworów.
Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Lang-app powinny być zgłaszane niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie do ich złożenia, na adres poczty elektronicznej kontakt@lingapp.com
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
oznaczenie klienta lub użytkownika (nazwa, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej),
przedmiot reklamacji,
okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacje nie zawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
Lang-app rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia i informuje zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłaszający reklamację może zastrzec, iż decyzja co do jej rozpatrzenia powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany w reklamacji adres zgłaszającego. Takie zastrzeżenie jest wiążące dla Lang-app.
Prawo użytkownika lub klienta do dochodzenia roszczeń od Lang-app na drodze postępowania sądowego jest dopuszczalne dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2011 r.
Lang-app może dokonać jednostronnej zmiany regulaminu, a zmiana ta będzie skuteczna w terminie wskazanym przez Lang-app nie wcześniej niż z upływem 7 dni od udostępnienia zmienionej wersji regulaminu na stronie www.lingapp.com
Użytkownik i klient zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu przy pierwszym logowaniu po zmianie regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego regulaminu.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Lang-app.
Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych ze świadczenia usług jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Zurück zu Lingapp…